Työote

KH Prehab Oy:n päivittäistoimintaa määrittävät ja ohjaavat seuraavat periaatteet:

Laillisuus: KH Prehab Oy sitoutuu toiminnassaan noudattamaan niitä lakeja ja asetuksia, joita lailliselta ja hyviä hoitokäytäntöjä noudattavalta terveydenhuollontoimijalta edellytetään. Näihin lukeutuvat mm. ilmoitus- ja kirjaamisvelvoitteet, tietosuoja – ja salassapitovelvoitteet, ammattikunnan eettiset ohjeistukset sekä näyttöön perustuvat työkäytännöt. KH Prehab Oy:n toimintaa valvovat aluehallintovirasto (AVI) sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).

Koulutus: KH Prehab Oy:n henkilöstöllä on laaja ja toistensa osaamista täydentävä työ – ja koulutustausta toimialaltaan. KH Prehab Oy sitoutuu henkilöstönsä säännönmukaiseen ja ajantasaiseen kouluttamiseen (katso tarkemmat koulutusreferenssit kohdasta ”Henkilöstö”).
Asiakaslähtöisyys: KH Prehab Oy toimii ihmisyksilöiden eikä teollisuustuotettujen instrumenttien parissa. Näin ollen jokainen asiakastapahtuma määritetään asiakkaan tarpeista ja tavoitteista käsin.

Avoimuus: KH Prehab Oy:n palvelujen kustannusrakenne tuodaan selkeästi ilmi ennen asiakkuuden muodostumista, oli kyse yksittäiskäynnistä tai pitkäaikaisesta asiakassuhteesta. KH Prehab Oy viestii selkeästi asiakkaalle ja tarvittaessa hänen sidosryhmilleen (asiakkaan luvalla) palveluprosessin etenemisestä, tuloksista tai mahdollisesta jatkon kannattamattomuudesta esim. hoitovasteen puuttuessa.

Työhyvinvointi: KH Prehab Oy elää työarkea niin kuin opettaa. Näin ollen yrityksen henkilöstön työvireyteen, työtehokkuuteen ja työssäjaksamiseen tarjotaan tarkoituksenmukaiset resurssit.

KH Prehab Oy

050 323 4621
info@prehab.fi
y-tunnus: 3009239-9