Tietosuojaseloste

 Tämä on yrityksen KH Prehab Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 9.7.2019. Viimeisin muutos 21.8.2019. 

1. Rekisterinpitäjä 

KH Prehab Oy
Y-tunnus: 3009239-9
Tasakatu 3
76100 Pieksämäki 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Henri Eskelinen
Tasakatu 3
76100 Pieksämäki 

3. Rekisterin nimi 

KH Prehab Oy terveydenhuollon asiakasrekisteri 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on lakisääteisen velvoitteiden toteutuminen terveydenhuollossa. 

Lakisääteiset perusteet: 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 25.5.2018 alkaen 

Yksityiselämän suojaa koskeva säännös (731/1999) 

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 559/1994 

Terveydenhuoltolaki 1326/2010 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785 

Laki yksityisestä terveydenhuollosta 9.2.1990/152 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 

Terveydenhuoltotapahtuman toteutuminen 

Terveydenhuoltotapahtuman kustannusten laskutus 

Asiakassuhteen ylläpito 

5. Rekisterin tietosisältö 

Potilaan yksilöinti – ja yhteystiedot 

Nimi
Henkilötunnus
Osoite
Puhelinnumero
Ammatti

Tutkimusta ja hoitoa koskevat tiedot 

Potilaskertomukset
Tutkimustiedot
Hoidon järjestämiseen ja hoidon kustannusten maksamiseen liittyvät tiedot 

Em. tiedot koskevat vain potilastietoja. Muissa tarkoituksissa (kuten uutiskirjelistalla) emme säilytä henkilötunnuksia, postiosoitteita ja terveystietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakas (esitietolomake sekä asiakkaan antamat haastattelutiedot) 

Tietoja voidaan saada myös hoidon toteutumiseen, hoidon järjestämiseen tai hoidon kustantamiseen osallistuvilta muilta tahoilta, esimerkiksi 

Asiakkaan omaiset 

Edunvalvontatahot 

Muut asiakasta hoitavat tahot 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä ulkomaille 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Sähköisen asiakasrekisterin ohjelmisto on Diarium ja ohjelmiston tuottaja huolehtii varmennepalvelusta. Ohjelmistoa käytetään tietokoneilla jotka ovat suojattu salasanoin, palomuurein ja virustorjuntaohjelmin. Sähköisen rekisterin käytöstä on erillinen ohjeistus KH Prehab Oy:n omavalvontasuunnitelmassa joka on tarkastettu aluehallintoviranomaisella. Sähköisen rekisterin sisältämät tiedot ovat salassapidettäviä. Mikäli KH Prehab Oy:n henkilöstö käyttää muita potilastietojärjestelmiä esimerkiksi lääkärikeskuksissa pätevät tämän tietosuojaselosteen kirjaamis – ja salassapitovelvoitteet henkilöstöä. 

Mikäli paperista aineistoa muodostuu asiakastietojen osalta, säilytetään yksilöinti – ja yhteystiedot lukitussa arkistokaapissa. Potilasasiakirjoja säilytettään STM 298 / 2009 asetusten mukaisesti. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan ilman tahatonta viivytystä. 

11. Tietosuojaselosteen päivittäminen 

KH Prehab Oy:n asiakasrekisteri pidättää oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.